ඔබේ වටිනා ඡන්ද අයිතිය අපතේ නොයවන්න!

ශ්‍රී ලංකාව සැමට යහපත් කරවීම සඳහා දැක්මක් හා අධිෂ්ඨානයක් ඇති අපේක්ෂකයාට ඔබගේ සහයෝගය ලබාදෙන්න. ඔබේ ඡන්දය ගෝඨාට ලබාදී, ඔහුට ඔබ වෙනුවෙන් සේවය කරන්නට ඉඩ දෙන්න!

නැවත ශ්‍රී ලංකාව සුරක්ෂිත කිරීමට කැපවූ ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දය දෙන්න. ආර්ථිකය නංවාලීම සහ දුප්පත්කම තුරන් කිරීම, නීතියේ ආධිපත්‍යය බලාත්මක කිරීම සහ දූෂණය තුරන් කිරීම, උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනය සහ මහජන සේවා සැපයීම, යුක්තිය සහ සමාන අවස්ථා සහතික කිරීම, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ සුළු ජාතීන් ආරක්ෂා කිරීම, ඔබගේ ව්‍යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස සුරක්ෂිත කිරීම, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සහ අපේ සම්ප්‍රදායන් සංරක්ෂණය නවීන තාක්‍ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් නව්‍යකරණයට උනන්දු කිරීමට කැපවූ කෙනෙකුට, සැමට දීප්තිමත් අනාගතයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් පදනම දැමිය හැකි කෙනෙකුට පමණක් ඔබේ වටිනා චන්දය පාවිච්චි කරන්න.

සැමට දීප්තිමත් අනාගතයක්!

අනාගත ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අපි අද නිවැරදි තේරීමක් කරමු!